Tilbake
Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst
Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst
Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst

Tid for skulptur! / Áigi bácciide!

Fast- og bestillingstilbud:

 ProduksjonenTid for skulptur!  er en introduksjon til den samiske kunstneren Aage Gaup som hadde en stor utstilling ved Samisk senter for samtidskunst i november/desember 2018.

Med klasserommet som arena får elevene både se, høre og jobbe selv.
Vi inviterer til utstilling, samtale og egenaktivitet i klasserommet med skulptur, foto, film, fortelling og et lite kunstverksted.

Aage Gaup er en av Norges viktigste samtidskunstnere. Mange har sikkert sett noen av de store skulpturene hans som utsmykkinger - på flyplasser, ved skoler og andre offentlige bygninger, eller som scenografi på teater. I tillegg til skulptur, som vi skal bli bedre kjent med i dette møtet, jobber han også med teaterscenografi, bilder og tekst for å nevne noe.

Tid for skulptur! vil dere gjøre interessante oppdagelser om samtidskunst! Skulpturene til Aage Gaup er langt mer enn dekorasjon og pynt i en skolegård. Det er dette dere skal gjøre oppdagelser av, i møte med kunsten og formidleren som kommer til skolen. Skulpturene er også en fortelling om identitet, kulturforståelse, bærekraft, rettferdighet og deg selv!

DKS-produksjonen Tid for skulptur! er utiklet i samarbeid mellom Samisk senter for samtidskunst, Saviomuseet og Nordnorsk kunstnersenter. Formidler er Kirsti Jerijärvi.

Bistevaš- ja diŋgojupmefálaldat

Áigi bácciide! lea dáiddárin AageGaup:n oahpistan produkšuvdna. Sus lei stuorra čájáhusa Sámi Dáiddaguovddážis skábmamánu/juovlamánu 2018:s.

Luohkkálatnja arenan besse oahppit geahččat, guldalit ja ieža bargat.
Mii bovdet čájáhussii, sagastallamii ja buđaldeapmái luohkkálatnjii bácciin, govain, filmmain, muitalusain ja dáiddasajážin.

Aage Gaup lea okta Norgga deháleamos dálááiggedáiddár. Máŋggas leat sihkkarit oaidnán su stuorra bácciid - girdišiljuin, skuvla olggobealde ja eará almmolaš visttiin, dahje lávdehápmin teáhteris. Lassin bácciide, mainna mii dáinna deaivvadeamen oahpásmuvvat, son bargá maiddái teáhterlávddiin, govaiguin ja teavsttaiguin

Áigi bácciide! - fuobmábehtet miellagiddevaš gávdnosiid dálááiggedáiddagis. Aage Gaup:a báccit leat eanet go dušše čiŋaheapmi ja hearva skuvlašiljus. Lea justa dát maid dii galgabehtet fuobmát go dáidda ja gaskkusteaddji boahtá skuvlii. Báccit muitalit maiddái identitehta, kulturáddejumi, guoddevašvuođa, vuoiggalašvuođa ja du birra!

DKS-produkšuvdna Áigi bácciide! lea gárgeduvvon ovttas Sámi Dáiddaguovddážin , Saviomuseain ja Davvi-Norga dáiddaguovddážin.

Govva: Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst  

Ressursside og informasjon om det samiske i DKS  her https://www.kulturtanken.no/samisk-i-dks

Lærerveiledning

Produksjonen inneholder følgende:

LÆRERVEILEDNING
Det utarbeides egen lærerveiledning med forslag til for- og etterarbeid, samt referanser til ny læreplan som innføres i 2020.

KLASSEROMUTSTILLING
- Fotodokumentasjon og skulpturer
- Film

GJENNOMFØRING
Presentasjon av Aage Gaup som kunstner.
Presentasjon av kunstverk med originale skulpturer, samt film og fotodokumentasjon.
Workshop: Elevene får jobbe selv, individuelt eller i grupper for å gjøre egne erfaringer og vurderinger.  Prosessen er viktigere enn resultatet i dette verkstedet.

SKUVLADIEHTU
Buvttagis leat dát oasit:

​​​​​​​OAHPAHEADDJIBAGADALLAN
Leat ráhkadeamen oahpaheaddjebagadallama mas leat evttohusat ovda- ja maŋŋebargguide, ja maiddái čujuhusat dan ođđa oahppoplánii mii ilbmá 2020:s.

LUOHKKÁLANJAČÁJÁHUS
- Govvaduođaštus ja báccit
- Filmmat

Čađaheapmi:
Presentašuvdna dáiddáris, Aage Gaup.
Dáidaga presentašuvdna originála bácciiguin, filmmaiguin ja govvaduođaštusaiguin.
Bargobadji: Oahppit besset ieža bargat, okto dahje joavkkus vai besset ieža muosáhit ja árvvoštallat. Proseassa lea dehálabbot go buvtta dán bajis.

Læreplanmål

Læreplanens overordnede del:

 • Punkt 1.2 Identitet og kulturelt mangfold
 • Punkt 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Kjerneelementer hentet fra læreplaner i  samfunnsfag og kunst og håndtverk

 • Undring og utforskning
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kulturforståelse

Psssst. Her kommer et lite tips:
​​​​​​​Vi anbefaler at dere sjekker ut ressursbasen til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Her kan dere finne alt fra undervisningsopplegg til forskningsartikler knyttet til blant annet musikkog kunst og håndverksfaget, for hele opplæringsløpet. Best av alt, det er gratis! www.kunstkultursenteret.no  

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Troms fylkeskommune
 • Kunstnere/grupper: Samisk senter for samtidskunst/Sámi Dáiddaguovddáš (SDG). Formidler/Gaskkusteaddji: Kirsti Jerijärvi.
 • Produsent: Samisk senter for samtidskunst (SDG) i samarbeid med Saviomuseet og Nordnorsk Kunstnersenter.
  Buvttadeaddji: Sámi Dáiddaguovddáš (SDG)
 • Idé/opplegg: Samisk senter for samtidskunst i samarbeid med Aage Gaup, Saviomuseet og Nordnorsk kunstnersenter.Idéa/lágideapmi: Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) ovttas Aage Gaup:n, Saviomuseain ja Davvi-Norga dáiddaguovddážin(Nordnorsk kunstnersenter).

Om kunstner / utøver / gruppe

Aage Gaup (født 28. oktober 1943 i Børselv, Porsanger) er samisk skulptør, billedhugger og grafiker bosatt i Karasjok i Finnmark. I sine skulpturer arbeider Gaup med materialer som tre, betong og aluminium. Han har en unik følelse for rom, og gir sine verker et genuint moderne uttrykk. Gaup har også spesialisert seg på sceniske uttrykk i is og snø. I sine monumentalskulpturer i tre utnytter han materialets særegenheter på en personlig måte. Motivene, som kan være abstrakte eller figurative, rommer både konstruktive elementer, masker og dyresymbolikk. Aage Gaup utgjorde en av medlemmene i den legendariske Masi-gruppen, som representerte en holdningsendring til, og nyorientering av, den moderne, samiske kunsten.

​​​​​​​Formidling: Produksjonen er utviklet i samarbeid mellom Samisk senter for samtidskunst, Aage Gaup, Saviomuseet og Nordnorsk kunstnersenter.

Formidler: Kirsti Jerijärvi.

Aage Gaup (riegádan golggotmánu 28.b. 1943:s, Bissojogas, Porsáŋggus) lea sámi bázzedahkki, bázzedáiddár ja grafihkkár gii orru Kárášjogas Finnmárkkus. Bácciin Gaup bargá dáid ávdnasiiguin, muorain, betoŋŋain ja alumiinnain. Sus lea erenomáš buorre latnja dovdu, ja hábme iežas dáidaga ođđamállet čájehanvugiin. Gaup lea maiddái nannen iežas gelbbolašvuođa lávdeovdanbuktima jieŋas ja muohttagiin. Iežas monumentála muorrabácciin geavaha son ávdnasa erenomášvuođa persovnnalaš vugiin. Motiivvat, mat sáhttet leat abstrákta dahje figuratiiva, sisttisdollet sihke konstruktiivvalaš elemeanttaid, hámit ja eallisymbolihkka. Aage Gaup lei miellahtu beakkálmas Máze-joavkkus, geat ovddastahtte guottuidnuppástuhttima, ja ođđačuvgejumi, dan ođđamállet, sámi dáiddagis.

Gaskkusteapmi: Produkšuvdna lea gárgeduvvon ovttas Sámi Dáiddaguovddážin, Aage Gaup:n, Saviomuseain ja Davvi-Norga dáiddaguovddážin(Nordnorsk kunstnersenter).

Gaskkusteaddji: Kirsti Jerijärvi.

Publikumskommentarer